Maritime Services / Servizi Marittimi / Shërbime Detare

These yacht services are provided in Albania from our offices to different customers activities, to support them in the maritime business issues related to the navigation at sea, contributing to the provision of high levels of customer support and associated advisory services for; Yacht Sales, Charter, Crew Manning, Maritime Training Needs; Yacht Registrations Practices; Survey; Commercial Licensing and ancillary processes to ensure a high quality service delivery to both foreign and domestic clients.

Questi servizi barche sono forniti in Albania, dai nostri uffici per varie attività, in modo da assistere i nostri clienti negli affari marittimi legati alla navigazione marittima, contribuendo a fornire assistenza professionale e servizi di consulenza pertinenti; Vendita di barche, noleggio yacht, ormeggiatori e skipper per effettuare manovre e navigazione in sicurezza, formazione marittima; Pratiche di registrazione di barche con diverse bandiere; perito per ispezioni delle barche; Licenze commerciali per attività marine e processi ausiliari per fornire servizi di qualità ai clienti stranieri e nazionali.

Këto shërbime ofrohen nga zyrat tona ne Shqipëri për aktivitete të ndryshme të klientëve që zotërojnë jahte, për t’i mbështetur ato në çështjet e biznesit detar që kanë të bëjnë me navigimin në det, duke kontribuar në ofrimin e mbështetjes profesionale ndaj klientit dhe shërbimeve këshillimore përkatëse; Shitja e jahteve, Jahte me Qera, Ormexhatorë dhe Skipper për manovra, Trajnime detare; Praktikat e regjistrimit të jahteve; Inspektime; Licencimi tregtar per aktivitetet detare dhe proceset ndihmëse për të siguruar shërbimeve cilësore për klientët e huaj dhe vendas.

Flag Registration & Yacht Management / Registrazione di Bandiera & Amministrazione Barche / Regjistrimi i Flamurit & Menaxhimi i Barkes

Our skills in performing this service are focused in facilitating the administrative bureaucracy in Albania, to allow the yacht owners just having the pleasure of using their boats. Our professional services extend from yacht registration, with flag of Panama or any other convenient flag of the IMO white list countries. We’ll providing a complete yacht management service through a dedicated maritime expert available to assist the clients at any time.

Le nostre capacità nello svolgere questo servizio sono focalizzate nell’agevolare la burocrazia amministrativa marittima in Albania, per consentire ai proprietari di yacht di avere il piacere di usare le loro barche. I nostri servizi professionali si estendono dalla registrazione degli yacht principalmente con la bandiera di Panama, o qualsiasi altra bandiera conveniente di stati della lista bianca dell IMO, fino a fornire un servizio completo di gestione yacht attraverso un esperto marittimo dedicato disponibile ad assistere i clienti in qualsiasi momento.

Aftësitë tona në kryerjen e këtij shërbimi janë të përqendruara në lehtësimin e burokracisë administrative ne Shqipëri, për të lejuar pronarët e jahteve të kenë kënaqësinë të përdorin anijet e tyre. Shërbimet tona profesionale shtrihen nga regjistrimi i jahteve kryesisht me flamurin Panama, ose cdo flamur tjteter i vendeve të listes së bardhe të IMO-s, duke siguruar më pas një shërbim të plotë të menaxhimit të jahteve përmes një eksperti detar në dispozicion për të ndihmuar klientët në çdo kohë.

Skipper Training License / Patente Nautica / Patenta Detare

The skipper course is performed by TSTS Group Marine Training Center, in Albania, and is organized by experienced certified skippers who are able to transfer their extensive knowledge to the candidates with passion in yacht sailing. The course is intensive and not only for new sailors but also for who have already general experience in sailing and conducting a yacht. The Albanian Skipper License, issued by the Maritime Administration, is provided for who has fulfilled with good results this intensive 10 days course, and has no coastal limitations. At the Maritime Training and Crew Employment Center – TSTS Group, are provided skipper courses also for foreign candidates who want to obtain a Yacht Captain License, up to 500 GT, to sail without limits from the coast. As results of our agreement with the Maritime Authority of Panama, candidates who fully meet the requirements after the successful completion of the STCW Courses, can acquire Panamanian Yacht Captain License, the release of which one is performed through ours services as a recognised maritime training center from the Maritime Authority of Panama. TSTS Group is approved also as RYA (Royal Yachting Association), Training Centre for Albania and able to run your requested RYA courses.

Il corso di skipper viene eseguito da TSTS Group Centro di Formazione Marittima in Albania, ed è organizzato da skipper certificati esperti che sono in grado di trasferire le loro vaste conoscenze ai candidati con passione nella navigazione di barche. Il corso è intensivo e non solo per i nuovi candidati, ma anche per chi ha già esperienza generale nella conduzione di uno yacht. La licenza per skipper Albanese, rilasciata dall’Amministrazione marittima, viene fornita per chi ha soddisfatto con buoni risultati questo corso intensivo di 10 giorni e non ha limitazioni costiere. Presso il Centro per l’addestramento marittimo – TSTS Group, sono previsti corsi per skipper anche per candidati stranieri che desiderano ottenere una licenza di capitano di yacht, fino a 500 GT, per navigare senza limiti dalla costa. Come risultato del nostro accordo con l’Autorità Marittima di Panama, i candidati che soddisfano pienamente i requisiti dopo il completamento con successo dei Corsi STCW, possono acquisire la Panama Yacht Captain, che verrà rilasciata attraverso i nostri servizi come centro di addestramento marittimo riconosciuto dalla Autorita Marittima di Panama. Il Gruppo TSTS è approvato altresi dal (Royal Yachting Association), come Centro di formazione riconosciuto RYA per l’Albania, ed e in grado di eseguire i corsi RYA richiesti.

Kursi skipper kryhet nga Qendra e Trajnimit Detar TSTS Group në Shqipëri dhe është i organizuar nga kapitene me përvojë të certifikuar, të cilët janë në gjendje të transferojnë njohuritë e tyre të gjera për kandidatët me pasion lundrimin me vela ose me jaht. Kursi është intensiv dhe jo vetëm për kandidatë të rinj, por edhe për ata që tashmë kanë përvojë të përgjithshme në lundrim dhe drejtimin e një jahti. Licenca Shqiptare Skipper, e lëshuar nga Administrata Detare, sigurohet për personat që kanë përmbushur me rezultate të mira këtë kurs intensiv 10 ditor dhe nuk ka kufizime bregdetare. Në Qendrën e Trajnimit Detar – TSTS Group, ofrohen kurse skipper edhe për kandidatët e huaj, të cilët dëshirojnë të marrin një licencë Yacht Captain, deri në 500 GT, për të lundruar pa kufij nga bregu. Si rezultat i marrëveshjes sonë me Autoritetin Detar të Panamasë, kandidatët që përmbushin plotësisht kërkesat pas përfundimit të suksesshëm të kurseve të STCW, mund të marrin licencën Panama Yacht Captain, leshimi i të cilave kryhet përmes shërbimeve tona si një qendër e njohur e trajnimit detar nga Autoriteti Detar Panama. TSTS Group është e aprovuar gjithashtu nga Shoqata Mbretërore Angleze e Jahteve, si qendër e njohur ndërkombëtare RYA në Shqipëri dhe mund të zhvillojë kurse detare për patentat e skafeve.

Maritime Insurance / Assicurazioni Marittime / Siguracione Detare

Maritime Insurance Expertise in Albania is provided from our team of experts to offer comprehensive coverage to all categories of boats, yachts, and commercial vessels. Through the network of partners we have access not only to the domestic companies, but also to foreign insurance institutions, to guaranty that you receive the best possible price offers worldwide, upon the purchase of your new yacht.

Il nostro team di esperti offre una competenza in materia di assicurazioni marittime in Albania, per offrire una copertura completa a tutte le categorie di imbarcazioni, yacht e imbarcazioni commerciali. Attraverso la rete di partner abbiamo accesso non solo alle compagnie nazionali, ma anche agli istituti assicurativi stranieri, per garantire che riceviate le migliori offerte di prezzo in tutto il mondo, al momento dell’acquisto del vostro nuovo yacht.

Ekspertiza e sigurimit detar në Shqipëri, sigurohet nga ekipi ynë i ekspertëve për të ofruar mbulim të plotë për të gjitha kategoritë e anijeve, jahteve dhe barkave me vela. Nëpërmjet rrjetit të partnerëve ne kemi qasje jo vetëm tek kompanitë vendase, por edhe tek institucionet e huaja të sigurimit, për të garantuar që ju të merrni ofertat më të mira të çmimeve në të gjithë botën, me blerjen e jahtit tuaj të ri.

Port’s Bunker Services / Rifornimento Carburante Portuale / Furnizim me Karburant në Porte

We provide also bunker service in all Albanian Sea Ports, duty free TAX with competitive prices, for all foreign flagged vessels or yachts which are calling our ports or marinas through the professional services of our Maritime Agency TSTS Group.

Forniamo anche il servizio di bunkeraggio in tutti i Porti Marittimi Albanesi, tasse doganali esenti da imposte con prezzi competitivi, per tutte le navi battenti bandiera straniera o yacht che stanno chiamando i nostri porti o porti turistici attraverso i servizi professionali del nostro gruppo TSTS.

Pjese e shërbimeve tona është edhe furnizimi me karburant në të gjitha Portet Detare të Shqipërisë, pa taksa me çmime konkurruese, për të gjitha anijet me flamur të huaj ose jahtet të cilat prekin portet ose marinat tona nëpërmjet shërbimeve profesionale të Grupit TSTS të Agjencisë Detare TSTS.

VIP Taxi Services / Servizio di Taxi VIP / Taxi VIP

This service is offered in Albania, to the foreign customers (ship owners, charters) who aren’t familiar with the port city area and require supplies and various equipment necessary to continue their navigation. A person from our office will be at your disposition with his car to accompany the customers where they would like to go.

Questo servizio è offerto in Albania, ai clienti stranieri (armatori, noleggiatori) che non hanno familiarità con l’area portuale e richiedono forniture e attrezzature varie per continuare la loro navigazione. Una persona del nostro ufficio sarà a vostra disposizione con un auto di lusso, per accompagnare i clienti dove vorrebbero andare.

Ky shërbim u ofrohet në Shqipëri, klientëve të huaj (pronarë të anijeve, karta) të cilët nuk janë të njohur me zonën e qytetit port dhe kërkojnë furnizime dhe pajisje të ndryshme të nevojshme për të vazhduar navigimin e tyre. Një person nga zyra jonë do të jetë në dispozicionin tuaj me një makinë luksoze, për të shoqëruar klientët ku do të dëshironin të shkonin.

Consultancy for Maritime Leasing / Consulenza sul Leasing Marittimo / Keshillim per Leazing Detar

This service offer to the yacht owners, charters and skippers the possibility of a little support and back-up when it comes to the frequently complex yacht finance issues and reporting that can come into play when managing a super yacht. These services consist in providing through our partners network yacht financing solutions for a variety of customers, including European boat leasing options, as well as finance for your berth in Albania and Montenegro. All these available financing solutions can be found by a simple contact with our office, so if you are looking to finance a boat, then you are in good hands.

Questo servizio offre ai proprietari, noleggiatori e skipper di yacht la possibilità di una consulenza quando si tratta di problemi finanziari complessi e rapporti che possono entrare in gioco quando si gestisce un super yacht. Questi servizi consistono nel fornire attraverso i nostri partner soluzioni di finanziamento di yacht in rete per una varietà di clienti, tra cui opzioni di leasing di imbarcazioni europee, nonché finanziamenti per l’ormeggio in Albania e Montenegro. Tutte queste soluzioni di finanziamento disponibili possono essere trovate da un semplice contatto con il nostro ufficio, quindi se stai cercando di finanziare una barca, allora sei in buone mani.

Ky shërbim i ofron pronarëve të jahteve, carteruesve dhe kapiteneve, mundësinë e konsultimit kur është fjala për problemet komplekse financiare dhe marrëdhëniet ligjore, që mund të hyjnë në lojë kur menaxhohet një super jaht. Këto shërbime konsistojnë ne ofrimin e zgjidhjeve të financimit për klientët tanë nëpërmjet një numri të madh partneresh, duke përfshirë opsionet e leazingut detar, si dhe finacimin në Shqipëri dhe Mal të Zi, per blerien e nje barke. Të gjitha këto zgjidhje financiare mund të gjenden nga një kontakt i thjeshtë me zyrën tonë, kështu që nëse po kërkoni të financoni një barkë, atëherë jeni në duar të mira.

Yacht’s Maintenance / Rimessaggio Nautico / Kantier Detar

These services provided by our associates shipyards in Albania, Montenegro and Greece, which utilizes the latest yacht maintenance technology, tooling and material selection for the specific project. Constant communication keeps the costumers informed during all the operation ordered from them to the shipyard. Our surveyor upon client’s request could follow personally the works that must be done with the same attention and liability of the yacht captains.

Questi servizi sono forniti dai nostri cantieri navali associati in Albania, Montenegro e Grecia, i quali utilizzano le più recenti tecnologie di manutenzione degli yacht, attrezzature e selezione dei materiali per il progetto specifico. La comunicazione costante tiene informati i clienti durante tutte le operazioni ordinate da loro al cantiere. Il nostro ispettore su richiesta del cliente potrebbe seguire personalmente le opere che devono essere eseguite con la stessa attenzione e responsabilità dei comandanti di yacht.

Ky shërbim ofrohet nga bashkëpunëtorët tanë të kantiereve detare në Shqipëri, Mal të Zi dhe Greqi, të cilët shfrytëzojnë teknologjinë më të fundit të mirëmbajtjes së jahteve, përpunimin dhe përzgjedhjen e materialeve për projektin specifik. Komunikimi i vazhdueshëm i mban të informuar klientët tanë, gjatë gjithë operacionit të porositur prej tyre në kantierin detar. Surveyori ynë sipas kërkesës së klientit mund të ndjekë personalisht punët që duhet të bëhen me barkën, me të njëjtën vëmendje dhe përgjegjësi të kapitenëve të jahteve.