Vlerësimi i Rreziqeve të Rënda dhe të Menjëhershme

Ekspertët e ekipit tanë do të bëjnë një vlerësim të brendshëm, si një vlerësim fillestar të rrezikut, për të identifikuar pika të prekshme apo mangësitë në objektet në përdorim nga kompania, dhe do të udhëzojnë stafin përgjegjës mbi sigurinë në punë, për të demonstruar aftësitë e veçanta në rastet e skenarëve të dëmshme të cilat mund të ndodhin gjatë aktivitetit në ambjentet tuaja të punës.

Mbikëqyrësit janë përgjegjës për të siguruar që rreziqet janë identifikuar dhe këto zona do të jenë në monitorim dhe vlerësim të vazhdueshëm.

Mbikëqyrësit e shëndetit dhe sigurisë në punë duhet të sigurojnë që:

  • Vlerësimet e rrezikut janë të regjistruar dhe ruhen për çdo lloj rreziku te mundshem.
  • Vlerësimet e rrezikut janë të përshtatshme dhe të mjaftueshme
  • Stafi është i vetëdijshëm dhe kupton vlerësimet përkatëse të rrezikut
  • Vlerësimet e rrezikut rishikohen periodikisht

Për të përgatitur dokumentin e mësipërm (Vlërësimi i Rrezikut dhe Plani i Sigurisë), është e nevojshme të kryhen aktivitetet e mëposhtme:

  • Vlerësimi mbi mbrojtjen fizike të kompanisë tuaj me kamera CCTV, zyra e monitorimit, roje, etj:
  • Vlerësimi mbi përdorimin e sistemeve të sigurisë elektronike dhe zbatueshmërinë e tyre, kur në krahasim me praktikat më të mira dhe kërcënimeve të identifikuara.
  • Vlerësimi mbi kërcënimet dhe dobësitë zbatueshme për shtabin tuaj dhe / ose vende të tjera fizike (degët)
  • Të sigurohet një rishikim të detajuar të sigurisë punonjësve dhe proceset e të sigurisë në të gjitha vendet e kompanisë.
  • Të kryhet një auditim i pajtueshmërisë së dispozitave të sigurisë dhe të shëndetit në punë.
  • Të sigurojë një fillestare Gjetjet vulnerabilitetit raportoni, dokumentimin rezultatet e proceseve tona të cënueshmërisë faqe-vlerësimit dhe intervistimit.