Mbrojtja dhe Lufta Kundër Zjarrit

Qëllimet Kryesore të Trajnimit janë si më poshtë:

  • Të identifikohen kushtet në të cilat mund të shfaqet rreziku i zjarrit në vendin e punës.
  • Marrja e njohjeve bazë mbi procedurat e parandalimit të zjarreve në vendin e punës, duke pasur vëmendje të veçantë ndaj kushteve të koordinimit të veprimtarive mbrojtëse. 
  • Njohja e masave mbrojtëse ndaj zjarreve në ndërmarrje dhe informacioni mbi përdorimin e fikseve të zjarrit. 
  • Informimi mbi përdorimin e pajisjeve të veçanta për mbrojtjen individuale ndaj efekteve të zjarrit.

Kohëzgjatja e Kursit: 2 ditë

Pjesëmarrja: Minimumi 4 persona në ditë.

Në përfundim, studentët duhet të jenë kompetent dhe të ndërgjegjësuar mbi rëndësinë e parandalimit të zjarrit, llojet e zjarreve dhe zbatimi i procedurave të duhura për shuarjen e zjarreve dhe teknikat thelbësore të përdorua për këtë qëllim.