TSTS GROUP vlerësohet me Certifikatën e Ekselencës në Biznes

Kompania TSTS Group vlerësohet në 1% e bizneseve Shqiptare që operojnë me standarde. 

Në të gjithë botën kompanitë e analizës së kredibilitetit të bizneseve, merren dhe me çertifikimin e bizneseve më të mira dhe më të suksesshme që vjen si rezultat nga analiza e të gjitha të dhënave publike rreth bizneseve të regjistuara në një vend. Kjo është dhe praktika me të cilën kompanitë vlerësohen në tregun e Ballkanit për më shumë se 10 vjet.

Në webfaqen e www.boniteti.al janë të përmbledhur të gjitha të dhënat publike rreth më shumë se 200.000 bizneseve të regjistruar në Shqipëri.

Bazuar në analizën e rezultateve të vitit të kaluar të biznesit, kompania juaj: TSTS GROUP është në listën e 1% të kompanive shqiptare më të suksesshme dhe me aftësinë paguese më të mirë, që kanë fituar të drejtën për Çertifikatën e përsosmërisë në biznes.

E drejta për Çertifikatën përcaktohet në bazë të 18 parametrave të performancës dhe të likuiditetit (raportit financiar), aftësisë paguese të kompanisë, nivelit të borxhit, bllokimit të aseteve dhe çështjeve gjyqësore, sipas metodologjisë evropiane për llogaritjen e aftësisë paguese.

Ky vërtetim është një tregues i besueshmërisë dhe stabilitetit financiar si dhe cilësisë së ushtrimit të veprimtarisë së kompanisë, ofron reputacionin dhe përparësinë në përzgjedhjen në krahasim me kompanitë konkurruese në tregun vendas dhe atë ndërkombëtar.

Çertifikata është një vërtetim që: (http://certifikata.al/)

- Ju jeni një nga kompanitë me aftësinë më të mire paguese në Shqipëri

- Ju jeni ndër më të suksesshmit në fushën e veprimtarisë së biznesit tuaj

- Biznesi juaj është cilësor, përgjegjës dhe profesional

- Biznesi juaj është i besueshëm si për klientët ashtu edhe për bashkëpunëtorët tuaj

- Keni avantazh në raport me kompanitë e tjera konkurruese

Kjo çertifikatë shërben për t’ju dalluar nga konkurrenca dhe garanton që të jeni zgjidhja e parë nga klienti potencial, pasi në gjithë Shqipërinë të drejtën e këtij çertifikimi e kanë vetëm 1% të bizneseve të regjistruara. Çertifikata e përsosmërisë në biznes llogaritet në bazë të 18 parametrave të efikasitetit dhe të likuiditetit (raporti financiar), statusit të aftësisë paguese të kompanisë, bllokimit të llogarive dhe proceseve gjyqësore.