Operator Portual

Vizioni i Institutit të Trajnimit dhe Punësimit Detar - TSTS Group, është shndërrimi në një qendër me famë të gjerë në drejtim të formimit profesional në sektorin detar dhe atë të turizmit elitar në Shqipëri dhe në rajon. Zhvillimi i këtij aktiviteti me standardet dhe nivelin e kërkuar nga vendet e BE-së, do të ndihmojë në zgjerimin e industrisë detare dhe atë turizmit në vend, si një nga prioritet tona kryesore. Duke vepruar kështu, Instituti do të mbështesë, asistojë dhe monitorojë angazhimin e Shqipërisë në progresin e industrisë detare dhe atë të turizmit. Si një strukturë përgjegjëse që ofron shërbime gjithëpërfshirëse për të mbështetur personelin e angazhuar ne sektorin detar dhe atë turistik, TSTS Group do të zhvillojë iniciativa të ndryshme me impakt të rëndësishëm socio - ekonomik, për kategoritë e personave që kërkojnë të punësohen në këto fusha, duke ofruar mundësi për rritje ekonomike dhe zhvillim për vendin dhe rajonin. Ky institut së shpejti, referuar standardeve të arritura do të jetë qendra e zgjedhur për të gjitha vendet e Ballkanit që marrin pjesë në trajnimin detar sipas dispozitave të Konventës Ndërkombëtare për Standardet e Trajnimit, Certifikimit dhe Aftësimit për Detaret e vitit 1978, të ndryshuar ("Konventa STCW") dhe që dëshirojnë të punësohen si marinarë në flotat tregtare, në anijet e udhëtarëve kruizer, në strukturat portuale, etj.  TSTS Group do të ndjekë në vazhdimësi zhvillimin e detarisë Shqiptare, formimin profesional dhe ndërgjegjësimin e të rinjve drejt sektorit detar dhe atë të turizmit dhe do të mbështesë politikat e rekrutimit të personelit të kualifikuar në mbështetje të industrisë detare, të lundrimit dhe programeve të turizmit në të gjithë rajonin.

Krahas projekteve të ndryshme të ndjekura me Organizata Jo fitim prurëse, për zhvillimin e kuadrit ligjor dhe implementimin e projekteve në fushën e detarisë, së fundmi kemi ndërmarrë një iniciativë tepër ambicioze, nëpërmjet bashkëpunimit me OJF-në: "CREW", që përfaqëson të gjithë detaret e çertifikuar Shqiptare, të realizojmë sëbashku një data-bazë kombëtare për prezantimin profesional të detarëve, duke i krijuar atyre gjithashtu një dritare dhe mundësi punësimi nëpërmjet përdorimit të portalit të krijuar posaçërisht për këtë qellim: www.CREW.al